Contact en afspraak (niet Ambulant)

06-19848496( ma-vrijdag 10-20uur.)

Volgens afspraak. Uitsluitend in de salon.

Gouda , 4 oktober 2020

Algemene voorwaarden van Simone Versteeg uw pedicure (zzp-er).

Ingeschreven KvK 24337894, BTW plichtig, IBAN: NL 11 ING 0001 6017 77.

Gevestigd: De Visserstraat 4, 2805SJ te Gouda, Tel 06-19848496 website:medischevoetzorg-svpedicure.nl,  Provoet en KRP ingeschreven en AGB code.

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de pedicure en de cliënt waarop de Simone Versteeg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk / mondeling is afgeweken. Simone Versteeg verklaard regelmatig scholingen te volgen en werkt volgens de nieuwste richtlijnen en protocollen geschreven door ProVoet.

2. Inspanningen pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en de code voor de voetverzorger. Simone Versteeg zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van een behandeling.

3 Annuleren afspraak: Afspraak kan tot uiterlijk 24 uur kosteloos worden geannuleerd.  Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken gereserveerde tijd en/of behandeling aan de cliënt berekenen vermeerderd met administratiekosten. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Simone Versteeg brengt u z.s.m. op de hoogte als de afspraak niet door kan gaan.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3a. Uitzondering te laat annuleren of niet nakomen afspraak: Op de dag van afspraak kan er sprake zijn van medische spoed (u zelf of in directe familie verband) of bij verschijnselen verkoudheid, griep of corona. In alle gevallen brengt iemand de pedicure op de hoogte.

KOM NIET zeg z.s.m. af als u één maal JA invult:

Neem vooraf contact op als iemand uit uw huishouden één maal JA invult.

 • Hoest,
 • Niezen,
 • Koorts,
 • Keelpijn,
 • Longontsteking,
 • Verlies geur en/of smaak,
 • Tranende ogen,
 • Rare plotseling opkomende rode huidverkleuring (lijkt op wintertenen),
 • Wachtend op uitslag GGD corona test,
 • Positieve corona test u of iemand uit huishouden,
 • Melding van GGD i.v.m. bron en contact onderzoek gehad,

3b. Diabetes patiënten: Diabetes patiënten hebben een verwijzing met Sims nodig van de huisarts / Diabetes POH /diabetesverpleegkundige en/of diabetische voetzorg podotherapeut nodig .

Diabetes medische instrumentale behandeling wordt uitgevoerd naar opdracht van de podotherapeut . De hoogte en aantal vergoedingen vanuit de basis zorgverzekering wordt bepaald naar de noodzaak en ter preventie van voet Ulcera, opdracht staat beschreven in behandelplan welke verstrekt wordt via beveiligde zorgportaal. De hoogte en aantal keer vergoedingen heeft Simone Versteeg geen invloed. Niet beschreven aanvullende voetzorg betaald u een eigenbijdrage.

Diabetes patiënten zonder schriftelijke verwijzing (m.u.v. Sims 0) of buiten Gouda kan ik helaas geen voetzorg verlenen i.v.m. mogelijke complicaties.

Lees meer uitleg op de website www.medischevoetzorg-svpedicure.nl

3c. Reuma patiënten: Soms kan u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekeraar kijk in uw polis. U betaald bij mij de instrumentale behandeling direct en u krijgt een factuur welke u zelf kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

4. Betaling De pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Vermeld de prijswijzigingen z.s.m. (vanaf mei 2020 zie 4a.) Na de behandeling dient u deze direct contant of per pin te betalen .

Krijgt u van mij een factuur dan dient u deze binnen 7 dagen te betalen bankrekening NL11 ING 0001 6017 77 t.n.v. Simone Versteeg uw pedicure .

Bij in gebreke blijven van betaling , ontvangt u aanmaning na 2 aanmaning wordt een verhoging van 25% factuurbedrag aan u doorberekend na 3de aanmaning wordt het factuur bedrag verhoogd met 50%, Blijft de betaling uit na 3 aanmaningen uit dan wordt het openstaande bedrag ter incasso aangeboden aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten komen zullen geheel voor uw rekening komen.

4a. Door de CoVid-19 is er in de wereld enorme vraag en productie vertragingen ontstaan met als gevolg hebben we geen stabiele inkoopprijzen, deze worden per dag geïndexeerd door onze leveranciers , hierdoor kunnen de behandelprijs bijgesteld worden (vraag bij maken van de afspraak naar de actuele behandelprijzen.

4b. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet de pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt zo goed mogelijk volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5a. Verzameling Bron en contact onderzoek GGD CoVid-19. per 29 september heeft de overheid alle contactberoepen verplicht gesteld dat we moeten meewerken aan bron en contact onderzoek. De contactberoepen dienen een lijsten met uw n.a.w. incl. emailadres gegevens te overhandigen als daar naar gevraagd wordt door de GGD. De gegevens worden en mogen alleen door de GGD gebruikt worden bij bron en contact onderzoek.

Heeft u een reden dit niet te willen dient u dit aan mij door te geven.

Simone Versteeg kan niet aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat de GGD onzorgvuldig met uw gegevens is om gegaan.

Hieronder staat het formulier voor GGD bron en contact onderzoek print deze uit en neem hem mee. Niet gebruikte formulieren worden na tien dagen vernietigd.

6. Geheimhouding De pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Bij medische noodzaak worden strikt noodzakelijke informatie gedeeld aan de hulpdiensten.

7. Aansprakelijkheid De pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt in en om adres gevestigde salon. De pedicure zal zorgvuldig met uw eigendommen omgaan. De pedicure is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is aangesloten bij de geschillencommissie via de brancheorganisatie Provoet. De pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De pedicure meldt diefstal bij de politie.

7a Doorverwijzing naar specialist de pedicure kan niet aansprakelijke worden gesteld voor de complicatie die kunnen voortvloeien na de behandeling wanneer u het advies voor het maken van een afspraak bij huisarts of  een specialist niet opvolgt binnen 24 uur.

7b Eigen risico Bij het betreden van privé terrein en salon is geheel op eigen risico.

8. Garantie De pedicure geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling 7 dagen op gekochte verzorging producten. Deze garantie vervalt indien: • De cliënt andere producten dan de door de pedicure geadviseerde heeft gebruikt. • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd. • Product niet wordt gebruikt volgens de beschrijving van de leverancier • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de pedicure. De pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de pedicure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever, mediator of de klachtencommissie waarbij de pedicure is aangesloten.

10. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10a. Hygiëne Indien de hygiëne niet in orde is (zwaar vervuilde voeten/ ernstige zweetgeur/ verwaarloosde wonden) door een niet medische oorzaak, kan de behandeling geweigerd worden en wordt u de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

11. Recht Op elke overeenkomst tussen de pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Hierbij verklaard u alle te hebben gelezen.

(uitprinten en ondertekenen meenemen naar de afspraak)

Datum …………………………………

Handtekening ……………………………………………………….

Naam……………………………………………………………………