Contact en afspraak

06-19848496

Uitsluitend op afspraak in de praktijk, Willem de Zwijgersingel 17

Gouda , Augustus 2023

Algemene voorwaarden van MedischeVoetzorg Simone Versteeg (zzp-er).

Ingeschreven KvK 24337894, BTW plichtig, IBAN: NL53KNAB0615578217.

Gevestigd: Willem de Zwijgerssingel 17 2805BP te Gouda, Tel 06-19848496 website: https://medischevoetzorg-svpedicure.nl

Ingeschreven bij Provoet en KRP en AGB code. Aangesloten bij klachten en geschillencommissie Wkkgz.

 1. Inspanningen pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap : volgens BKD , BCP, richtlijnen risicovoet en Zorgmodule Diabetische voetulcera 2019 – Zorgmodule Risico voet 2022.

Simone Versteeg zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van een behandeling.

2. Annuleren afspraak: Gemaakte afspraak kan tot uiterlijk 48 uur voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd bij voorkeur telefonische of via whats-app.  Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken gereserveerde tijd en/of behandeling aan de cliënt berekenen vermeerderd met administratiekosten. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 • Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Zoals medische spoed (u zelf directe familie verband of huisdieren) of ziektes in bijzonder corona positief getest (zelftest of GGD).

Simone Versteeg kan vragen naar een bewijs van medische noodzaakt dit kan zijn een verklaring van de arts / instelling

3. Diabetes, Reuma of overige Risicovoet

Simone Versteeg heeft een samenwerkingscontract voor intergrale bekostiging medisch instrumentale voetzorg met Voetencentrum Wender, Penders Voetzorg en RondOm podotherapie Te Gouda.

Het is niet vanzelfsprekend dat u de instrumentale voetzorg vergoed krijgt.

Hiervoor moet u voldoen aan de eisen welke staan beschreven in de Zorgmodule preventieve diabetische voetulcera 2019.

De huisarts en podotherapeuten beoordelen en bepalen welke zorg er nodig is om een voetulcera te voorkomen of te genezen.

Indien u voldoet aan de eisen, wordt alleen de medisch noodzakelijke voetzorg vergoed door de zorgverzekeraar. Om de voetzorg te kunnen declareren is het van belang dat u aan de podotherapeut doorgeeft dat u bij MedischeVoetzorg Simone Versteeg de medische noodzakelijk afneemt, dan koppelt de podotherapeut uw dossier aan de Simone Versteeg. De declaratie medische noodzakelijke voetzorg welke u vergoed krijgt uit de basis verzekering loopt via de podotherapeut via een (AVG) veilige digitale omgeving. De medische pedicure rapporteert wat er is gedaan en stuurt fotoos van voeten naar de podotherapeut.

Heeft u een verwijzing van podotherapeut met:

-Zorgprofiel 2 of hoger hoog tot zeer hoog risico op voetulcera :

dan wordt een x aantal keer per jaar de medische noodzakelijke voetzorg gedeclareerd bij uw basis verzekering. De podotherapeut schat in hoeveel behandelingen we kunnen declareren.

-Zorgprofiel 1 klein risico op voetulcera: dan betaald u de gehele behandeling aan de pedicure en kan u de factuur declareren bij uw aanvullende verzekering

-Zorgprofiel 0 geen risico op voet ulcera dan betaald u de gehele behandeling aan de pedicure en kan u de factuur niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Medisch noodzakelijke voetzorg omvat: Ingroeiende nagel (pseudo incarnatus), niet snijdbaar eelt op drukplekken (callus), Doorgescheurde kloven (ragade), Verdikte nagels (pathologische nagels).
 • Overige voetzorg zoals knippen van gezonde nagels, snijdbaar / wrijvingen eelt of door het niet opvolgen van schoen/ verzorging advies aandoeningen wordt niet vergoed door zorgverzekeraar. Voor overige voetzorg betaald u een kleine eigenbijdrage (zie prijslijst)

Meer info: zie mijn website http:medischevoetzorg-svpedicure.nl.

Reuma en overige Risico voetzorg

In sommige gevallen kan u de factuur declareren bij uw aanvullende zorgverzekering meer info kan u terug vinden in uw polis van uw zorgverzekering .

Sinds Januari 2023 bestaat er ook een mogelijkheid dat de medische instrumentale voetzorg in de basis verzekering gaat vallen. Hoe dat precies in zijn werking gaat is nog niet geheel duidelijk, ik raad u aan om regelmatig de website van ProVoet of uw zorgverzekeraar te raadplegen. Ik doe mijn best om z.s.m. u te informeren.

Indien medische instrumentale voetzorg in de basis verzekering is opgenomen dient u altijd een controle te hebben gehad bij de podotherapeut. Zie meer info hierboven bij diabetes.

4. Betaling De pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en website. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw. Na de behandeling dient u deze direct contant of per pin te betalen .

Indien u een factuur heeft dan dient u het factuurbedrag onder vermelding van factuurnummer binnen 8 dagen te voldoen.

Bij in gebreke blijven van betaling , ontvangt u aanmaning na 2de  aanmaning wordt een verhoging van 25% factuurbedrag aan u doorberekend na 3de aanmaning wordt het factuur bedrag verhoogd met 50%, Blijft de betaling uit na 3 aanmaningen uit dan wordt het openstaande bedrag ter incasso aangeboden aan een incassobedrijf. De hieruit vloeiende kosten komen zullen geheel voor uw rekening komen.

4a.  Door de onrust, oorlog, Corona in de wereld zijn er geen stabiele inkoopprijzen energie prijzen. Hierdoor kan tussentijds de behandelprijs bijgesteld zijn. (vraag bij maken van de afspraak naar de actuele behandelprijzen).

4b. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet de pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt zo goed mogelijk volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Geheimhouding De pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Bij medische noodzaak worden strikt noodzakelijke informatie gedeeld aan de hulpdiensten.

7. Aansprakelijkheid De pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt in en om adres gevestigde salon. De pedicure zal zorgvuldig met uw eigendommen omgaan. De pedicure is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is aangesloten bij de geschillencommissie via de brancheorganisatie Provoet. De pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De pedicure meldt diefstal bij de politie.

7a Doorverwijzing naar specialist de pedicure kan niet aansprakelijke worden gesteld voor de complicatie die kunnen voortvloeien na de behandeling wanneer u het advies voor het maken van een afspraak bij huisarts of  een specialist niet opvolgt binnen 24 uur.

7b Eigen risico Bij het betreden van privé terrein en salon is geheel op eigen risico.

8. Garantie De pedicure geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling, Deze garantie vervalt indien:

 • Advies nazorg niet is nageleefd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 24 uur heeft opgevolgd.

Garantie op hulpmiddelen vervaardigd door de pedicure (orthese en nagelbeugel)

 • Ortheses binnen 14 dagen gebreken vertoond of niet past.
 • Nagelbeugel : 7 dagen bij loslaten of materiaal gebreken.
 • 7 dagen op Verzorging producten en kant en klare hulpmiddelen:

 Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan de door de pedicure geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • Product niet wordt gebruikt volgens de beschrijving van de leverancier
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking mededelen aan Simone Versteeg. Indien een klacht gegrond is, zal de pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de pedicure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever, mediator of de klachtencommissie waarbij de pedicure is aangesloten.

10. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10a. Hygiëne Indien de hygiëne niet in orde is (zwaar vervuilde voeten/ ernstige zweetgeur/ verwaarloosde wonden) door een niet medische oorzaak, kan de behandeling geweigerd worden en wordt u de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

11. Recht Op elke overeenkomst tussen de pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Hierbij verklaard u alle te hebben gelezen.

(laatste bladzijde uitprinten en ondertekenen meenemen naar de afspraak)

Printen

Datum …………………………………

Handtekening ……………………………………………………….

Naam……………………………………………………………………